Метрологія систем

Метрологія систем

У напрямi фундаментальних дослiджень iнститут проводить:

 • теоретичнi дослiдження, скерованi на вдосконалення вихiдних понять, загальнометрологiчних принципiв та побудову узгодженої термiнологiчної системи метрологiчного забезпечення систем;
 • розроблення теорiї експериментальних дослiджень вимiрювальних та керуючих систем на основi нових фiзичних ефектiв, властивостей матерiалiв i речовин;
 • роботи з розвитку теорiй похибок i невизначеностi вимiрювань;
 • роботи з вдосконалення принципiв та методiв нормування та оцiнювання метрологiчних характеристик систем та їх компонентiв.

У напрямi науково-прикладних робiт в галузi метрологiчного забезпечення вимiрювальних i керуючих систем iнститут проводить:

 • розроблення та розвиток науково-методичних засад метрологiчного забезпечення iснуючих та перспективних типiв ВIС , АСК ТП та їх компонентiв
 • розроблення принципiв та дослiдження автоматизованих методiв метрологiчного контролю вимiрювальних та керуючих систем 
 • розроблення та актуалiзацiю системи нормативних документiв з питань метрологiчного забезпечення вимiрювальних та керуючих систем 
 • розроблення методів оцінки відповідності вимірювальних систем вимогам Технічних регламентів щодо ЗВТ;
 • розроблення та ведення бази даних з метрологiчного забезпечення вимiрювальних систем, що пiдлягають державному метрологiчному нагляду

ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI IНСТИТУТУ

У напрямi фундаментальних дослiджень:

 • розроблення методологiї метрологiчної оцiнки вимiрювальних i керуючих систем, що мiстять елементи штучного iнтелекту, в т. ч. кібер-фізичних систем;
 • розроблення методології метрологічної оцінки просторово-координатних систем на  основі 3D-метрології;
 • розроблення методологiї оцiнки вiрогiдностi функцiонування каналiв керування систем.

У напрямi науково-прикладних дослiджень:

 • розроблення i регламентацiя методiв визначення динамiчних характеристик вимiрювальних каналiв систем;
 • розроблення i регламентацiя методiв визначення характеристик похибки керувальної дiї каналiв керування  систем;
 • розроблення та регламентацiя методiв метрологiчних випробувань обчислювальних каналiв систем.

У напрямi робiт з метрологiчного забезпечення вимiрювальних та керуючих систем:

 • оцінка відповідності вимiрювальних iнформацiйних систем медичного призначення ( системи УЗ дiагностики, рентгенодiагностичнi системи, томографiчнi системи) системи монiторингу довкiлля, системи контролю руху транспорту, систем  доступу до мережi Iнтернет, бiлiнгових систем , систем  IР- телефонiї, систем  комутацiї стiльникового зв`язку;
 • атестація методик вимірювання вимірювальними каналами вимірювальних систем;
 • повірка вимірювальних каналів вимірювальних систем, які охоплено сферою законодавчої метрології;
 • калібрування вимірювальних систем на місцях експлуатації;
 • атестація програмного забезпечення вимірювальних систем.