Acoustic measurements

Acoustic measurements

Акустичнi вимiрювання в Українi, як i в iнших розвинених країнах, застосовуються в усiх галузях народного господарства, а також в медицинi, в бiологiї, охоронi довкiлля, в науцi, оборонi країни та iн. Характерною особливiстю акустичних методiв є надзвичайно рiзноманiтне їх використання, яке охоплює повiтряне (газове), водне (рiдке) та тверде середовище, частотний дiапазон вiд глибокого iнфразвуку до високих ультразвукових i гiперзвукових частот, а також потужностi вiд мiкроват до десяткiв кiловат. Особливо бурхливий розвиток акустичнi методи одержали за останнє пiвстолiття, що пов’язано з загальним прогресом акустики як науки i, зокрема, iз становленням та розвитком таких її роздiлiв як нелiнiйна акустика, акустика океану, гiдроакустика, акустика твердого тiла та квантова акустика, оптоакустика, медична акустика, електроакустика, акустика атмосфери та iн.

На сьогоднi не можна собi уявити без застосування акустичних вимiрювань такi галузi як звукозапис, радiомовлення, зв’язок, архiтектурну акустику, контроль шумових характеристик лiтакiв, машин, агрегатiв, приладiв, охорону працi та довкiлля, дiагностику органiв слуху, ультразвукову дiагностику, дiагностику функцiонування машин i механiзмiв, дефектоскопiю, пошук та розробку корисних копалин в тому числi на континентальному шельфi, медико-бiологiчнi дослiдження, контроль деяких технологiчних процесiв, ультразвуковi витратомiри рiдин та газiв в енергетицi, навiгацiю судноплавства, риболовецький флот, вiйськово-морський флот, захист морських рубежiв країни і т.п.

Головною організацією в Україні, на яку покладено відповідальність за стан вимірювання акустичних величин є Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних та управляючих систем» (ДП НДІ «Система»).

ДП НДІ «Система» має статус національного метрологічного інституту (НМІ) і є підписантом Угоди про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування і результатів вимірювання, що виконують в НМІ, — Угоди CIPM MRA. У ДП НДІ «Система» зберігається державний первинний еталон одиниці звукового тиску в повітряному середовищі ДЕТУ 10-01-00, який успішно пройшов п’ять звірень з національними еталонами інших розвинених країн, таких як Данія, Німеччина, Росія та інші і визнаний еквівалентним до національних еталонів Австрії, Великобританії, Кореї, Франції, США, Японії і т.д.

За результатами цих звірень в базі даних KCDB Міжнародного бюро мір та ваги станом на 01.04.2011 року є таблиця вимірювальних та калібрувальних можливостей СМС України в галузі «Акустика, Ультразвук, Вібрація», яка налічує 23 СМСS-рядків.

ДП НДІ «Система» має право використовувати логотип міжнародного комітету мір та ваги (CIPM MRA).

У ДП НДІ «Система» функціонує система управління якістю відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025, яка визнана Форумом якості СООМЕТ (Свідоцтво QSF- R09 від 30.03.2007 року).

Крім державного первинного еталона в інституті зберігається також:

  • вторинний акустичний еталон ВЕТУ 10-01-00-03;
  • вторинний еталон потужності ультразвуку ВЕТУ 10-169-01-11;
  • вихідний гідроакустичний еталон та інші.